Du är här

Vanliga frågor och svar

Nedan redogör och förklarar vi en del begrepp som kan vara bra att känna till!

Aktiva insatser

Assistans beviljas under dagtid för den hjälp som den enskilde aktivt behöver under dennes vakna tid. Tid som löper mellan olika aktiviteter och moment beviljas det normalt inte assistans för. Därav kan ett beslut om assistans innebära att du får hjälp av en personlig assistent under flera olika tidpunkter under en dag.

Aktiv tillsyn av övervakande karaktär

Om du har en funktionsnedsättning som innebär att du aldrig kan lämnas ensam och det krävs att en assistent har ständig uppsikt av sådan karaktär som kan likställas med övervakning kan du beviljas aktiv tillsyn. Aktiv tillsyn innebär inte att du kan lämnas kortare stund och att det räcker med att en personlig assistent finns inom hörbart avstånd. Aktiv tillsyn av övervakande karaktär förknippas vanligtvis med att det ska föreligga ett hjälpbehov som innebär livsfara för den enskilde om en assistent inte utövar tillsyn av övervakande karaktär. Om du anses vara i behov av aktiv tillsyn är det att betrakta som ett grundläggande hjälpbehov.

Ansökan om utökning

Du som assistansberättigad har rätt att när som ansöka om en utökning. Behov av en utökning kan uppstå på grund av att du blivit försämrad i din funktionsnedsättning. Det kan även bero på förändrade livsförhållanden såsom att du sover mindre under natten, ändrade skol- eller daglig verksamhetstider och så vidare. 

Vill du ha hjälp med en ansökan om utökning? Använd vårt kontaktformulär så återkommer vi kring hur vi kan hjälpa just dig. 

Assistansanordnare

Den enskilde som är beviljad assistans via en kommun eller Försäkringskassan kan välja om kommunen, en privat anordnare eller ett kooperativ ska anordnare och utföra assistansen. Du kan också som enskilde välja att utföra insatsen i egen regi. För att få anordna och utföra assistans krävs ett tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Utbetalning av ekonomisk ersättning för utförande av assistans sker då på begäran av den enskilde till kommun eller annan som har tillstånd enligt IVO i enlighet med Socialförsäkringsbalken (2010:110) 51 kap. 19 §.

Assistansersättning

Assistansersättning beviljas via Socialförsäkringsbalken (2010:110) av Försäkringskassan. Det är för personer som bedöms ha ett grundläggande hjälpbehov som överstiger 20 timmar per vecka i genomsnitt som kan beviljas assistansersättning. Precis som insatsen personlig assistans via LSS så är utförandet av assistansersättning kostnadsfri för den enskilde.

Dubbelassistans

Dubbelassistans innebär att två assistenter utför ett moment. Det är enbart aktiva insatser som beviljas avseende dubbelassistans. Om du exempelvis enbart behöver hjälp av två assistenter med förflyttning vid duschning beviljas enbart tid för delmomentet och inte för hela den tid som duschning pågår. Föreligger det ett hjälpbehov i hemmet där två assistenter behöver utföra en aktiv handling behövs först och främst en utredning kring eventuell bostadsanpassning göras för att klargöra om hjälpbehovet kan i första hand kan tillgodoses med hjälp av en assistent och ett hjälpmedel.

Grundläggande hjälpbehov

Grundläggande hjälpbehov innebär kroppsnära och integritetsnära hjälpbehov som den enskilde behöver regelbunden hjälp med. Det finns inte en nedre gräns för hur stor omfattning de grundläggande hjälpbehoven behöver varav men enligt rättspraxis krävs mellan 5-7 timmar i grundläggande hjälpbehov per vecka som ett minimum för att kunna beviljas personlig assistans. Hjälp med personlig hygien inklusive toalettbesök, intag av mat, på- och avklädning av kläder som inte är ytterkläder, kommunikation samt hjälp som kräver ingående kunskap om den enskilde räknas till de grundläggande hjälpbehoven. 

 Har du funderingar kring om ditt hjälpbehov är av grundläggande karaktär samt om hjälpbehovet av den omfattning som krävs? Kontakta våra jurister så kan vi hjälpa dig med att göra en första bedömning kring om en ansökan om personlig assistans är möjlig.

Hjälpbehov

Hjälpbehov delas in i två olika kategorier, Grundläggande behov och Övriga personliga behov.

Hjälpbehovets omfattning

Ett beslut om assistans är grundat på hur många timmar och minuter som den enskilde bedöms vara i behov av hjälp per dag. Bedömningen grundar sig på uppgifter som den enskilde lämnat kring hur lång tid det tar att få hjälp med att exempelvis klä på sig på morgonen i kombination med intyg och funktionsbedömning som utförts av legitimerad arbetsterapeut. För att beviljas assistans krävs alltså att du som enskilde kan uppskatta hur många minuter det tar att genomföra varje regelbundet moment som förekommer under dagen som du behöver hjälp.

Personlig assistans

Personlig assistans beviljas via Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Personer som tillhör en personkrets kan beviljas assistans för hjälp med sina grundläggande och övriga personliga hjälpbehov. Personlig assistans innebär att en person med en funktionsnedsättning får hjälp med sina regelbundna hjälpbehov av en personlig assistent. Det är kommunen där den enskilde bor som beviljar personlig assistans enligt LSS. Insatsen är kostnadsfri för den enskilde.

Personkrets

För att beviljas assistans krävs att den enskilde tillhör en av tre personkretser. Vid en ansökan om assistans enligt LSS eller Socialförsäkringsbalken gör din handläggare en bedömning kring vilken av personkretsarna som du kan tänkas tillhöra. Om bedömningen landar i att du inte tillhör en personkrets kan du inte heller beviljas assistans.

  • Personkrets 1 - Personer som tillhör personkrets 1 enligt LSS har en utvecklingsstörning, autism eller har ett autismliknande tillstånd.

  • Personkrets 2 - Personer som har ett betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder som föranletts av yttre våld eller av kroppslig sjukdom tillhör personkrets 2.

  • Personkrets 3 - Personkrets 3 avser personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service. 

 Kontakta någon av våra jurister om du vill ansöka om personlig assistans och är osäker på om du har en personkretstillhörighet.

Tidsbegränsat beslut

Beslut om personlig assistans som beviljats från kommunen är oftast tidsbegränsade. Det innebär att beslutet ska följas upp vanligtvis varje år vid ett visst datum.

Kura Omsorgs jurister ser till att en ansökan om fortsatt assistans inkommer i tid för att inte du ska riskera att bli av med din assistans för att beslutet löpt ut.

Tillsyn

Kan du lämnas ensam kortare stunder och att det räcker att en assistent finns inom hörbart avstånd så du kan påkalla hjälp kan du vara i behov av tillsyn. Det innebär att en assistent finns inom hörbart avstånd under kortare stunder under dagen då du kan lämnas ensam. Tillsyn är ett övrigt personligt hjälpbehov vilket innebär att för att beviljas tillsyn måste du ha ett grundläggande hjälpbehov av tillräcklig omfattning.

Väntetid/jour

Under dygnsvilan kan väntetid också kallad jour beviljas. Det innebär att det finns en personlig assistent i din närhet som är redo att hjälpa till om du skulle behöva hjälp under natten med att exempelvis gå på toaletten eller vända dig i sängen. En väntetids-timme bedöms som en fjärdedels aktiv timme vilket även innebär att ersättningen för att arbeta väntetid enbart ersätts med en fjärdedel av en aktivt arbetad timme.

Försäkringskassan använder sig av uttrycket väntetid med det vanligtvis står jour i beslut från kommuner. Orden har dock samma innebörd.

Uppföljningsmöte

Försäkringskassans beslut om assistansersättning ska följas upp vartannat år enligt Socialförsäkringsbalken (2010:110) 51 kap. 12 §. Nyligen har Försäkringskassan ändrat sina rutiner varav det numera sker en uppföljning tidigast vartannat år till skillnad från tidigare då en omprövning gjordes med samma intervall. Försäkringskassans beslut löper på tills dess att ett uppföljningsmöte är aktuellt. Det kan således gå både tre och fyra år innan ett uppföljningsmöte blir aktuellt.

Har du inte haft ett uppföljningsmöte på länge och upplever att du är i behov av utökad assistans? Kontakta våra jurister så kan vi hjälpa dig med en bedömning kring hur stor utökning som du kan vara i behov av.

Övriga personliga hjälpbehov

Om du har ett grundläggande hjälpbehov i en sådan omfattning som utgör grund för att beviljas personlig assistans ska du även beviljas tid för övriga personliga hjälpbehov. Du kan inte beviljas assistans för dina övriga personliga hjälpbehov om du inte har ett grundläggande hjälpbehov av en viss omfattning. Övriga personliga hjälpbehov kan vara exempelvis hjälp vid aktiviteter, massage, stretching, på- och avklädning av ytterkläder, skötsel av hemmet, inhandling av matvaror och dylikt, ledsagning, tillagning av måltider med mera.